Historie vereniging

In 1970 werd geïnventariseerd hoeveel inwoners van Odijk lid wilden worden van een tennisclub. 200 mensen gaven hierop een positief antwoord, waarna in september 1970 werd besloten een tennisvereniging op te richten.

Op 1 februari 1971 werd de Sportvereniging Odijk Tennis statutair opgericht. SV Odijk Tennis maakte deel uit van de omnivereniging SV Odijk. Jan Greive was de eerste voorzitter. Het ledenaantal bedroeg bij de start 211, waarvan 122 senioren en 89 jeugdleden. De contributie was 40 gulden voor senioren, 30 gulden voor jeugdleden en 70 gulden voor echtparen. In de jaren 80/90 werd de piek in het ledenaantal rondom 600 bereikt. Daarop werd een ledenstop ingesteld. Daarna slonk het aantal leden tot circa 450 waar het rondom dat aantal bleef schommelen. Opmerkelijk is dat SV Odijk Tennis van begin af aan de sportvereniging met het grootste aantal leden in Odijk is. In 2011 werd het 40 jarig bestaan groots gevierd met o.a. een reünie voor oud leden.

Paviljoen De eerste jaren werd er door enthousiaste leden veel tijd gestoken in de realisering van een tennispaviljoen. In 1973 begonnen in een keet, volgens de tijdelijke vergunning “voor toilet en schuilgelegenheid”, werd op 7 april 1976 het tennispaviljoen geopend door het oudste en jongste lid van de vereniging. Voor het zover was werden belangrijke subsidie bedragen los gepeuterd bij de gemeente Bunnik, Provincie Utrecht en de Nederlandse Sport Federatie. Voorwaarde was wel dat de leden ook een bijdrage zouden leveren en dat gebeurde. De vereniging verkocht 150 renteloze leningen à 100 gulden aan de leden, per jaar werd op de Algemene Vergadering 10% uitgeloot en uitbetaald. In 1986 werd het paviljoen verbouwd en uitgebreid. Banen In december 1972 besloot het gemeentebestuur Bunnik tot de aanleg van 4 matecobanen. In april 1973 werd gestart met de aanleg van de banen. Door het slechte weer werden de banen pas in augustus 1973 opgeleverd. In de loop der jaren is de tennisaccommodatie aan veel veranderingen onder hevig geweest. Meest in het oog springend is de uitbreiding van vier naar zes banen in 1979 en vervolgens naar acht banen in 1986. Door de slechte aanleg van de laatste uitbreiding hebben deze banen nooit goed gefunctioneerd. De terug loop van het ledental hebben er toe geleid dat de banen 7 en 8 werden afgestoten en we terug zijn bij zes banen. Wel zijn alle banen verlicht waarbij bij baan 5 en 6 een kooiverlichting is aangelegd d.w.z. minder hoge palen en de lampen afgeschermd voor de omgeving. In 2018 werden er twee extra lichtmasten tussen baan 2 en 3 bij geplaatst. Tevens werd alle verlichting duurzaam opgewaardeerd met led-lampen. Begonnen met een mateco ondergrond werd er begon jaren 90 een kunstgras mat op de mateco gelegd. Achterstallig onderhoud en renovatie van het tennispark kreeg in 2009 zijn beslag. Nieuw hekwerk, een nieuwe zoab ondergrond, nieuw kunstgras en de realisatie van een mini baantje zorgden voor een feestelijke heropening van het vernieuwde tennispark.

Sportief Vanaf de oprichting van de vereniging is er maximaal aan de KNLTB-competities deelgenomen. Het ene jaar met meer succes dan het andere. Het niveau is redelijk met de nadruk op recreatief tennis. Jaarlijks wordt het Open toernooi en het Lichttoernooi georganiseerd. Oorspronkelijk vond het Open toernooi in juni plaats. Verplaatsing naar eind maart gaf de mogelijkheid om de clubkampioenschappen te splitsen in een enkelspel en een dubbelspel. Vanaf 2002 georganiseerd in juni en eind augustus/begin september. Door de invoering van de najaarscompetitie wordt de tenniskalender overvol en krijgt het Lichttoernooi andere speeldata.

Henk Pruijssers, 
20 november 2018